[csw-devel] SF.net SVN: gar:[5167] csw/mgar/pkg/pkgutil/trunk/checksums

bonivart at users.sourceforge.net bonivart at users.sourceforge.net
Fri Jun 5 16:22:33 CEST 2009


Revision: 5167
     http://gar.svn.sourceforge.net/gar/?rev=5167&view=rev
Author:  bonivart
Date:   2009-06-05 14:22:33 +0000 (Fri, 05 Jun 2009)

Log Message:
-----------
pkgutil: better fix for #3701

Modified Paths:
--------------
  csw/mgar/pkg/pkgutil/trunk/checksums

Modified: csw/mgar/pkg/pkgutil/trunk/checksums
===================================================================
--- csw/mgar/pkg/pkgutil/trunk/checksums	2009-06-05 14:21:36 UTC (rev 5166)
+++ csw/mgar/pkg/pkgutil/trunk/checksums	2009-06-05 14:22:33 UTC (rev 5167)
@@ -2,4 +2,4 @@
 e1407c24d47306dbc4cea22dcb291f1d download/CSWpkgutil.postinstall
 2fb6c94a2d212f08b71d462082a2d31a download/CSWpkgutil.preremove
 4ef9d7ba62987112987311d96e249e3e download/CSWpkgutil.prototype
-307a3dfee197974c89c2f38da9d0090d download/pkgutil-1.6.1.zip
+82c500662d2871e70633a1c58d02cacc download/pkgutil-1.6.1.zip


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.More information about the devel mailing list